Privacy policy

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Persoonsgegevens
Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
Artikel 4 - Duur van de verwerking
Artikel 5 - Uw rechten
Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
Artikel 7 - Toegang door derden
Artikel 8 - Cookies


Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking door Paradisio met als vennootschapsnaam Stabe nv, met maatschappelijke zetel te 9308 Hofstade, Steenweg op Aalst 85 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0463.586.556 (hierna: "Paradisio").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het consulteren van de de website www.paradisio-online.be (hierna: "de Website"), door het verstrekken van uw persoonsgegevens via de Website, door het aankopen op de Website, door het afsluiten van een geboortelijst, door het reserveren van goederen via de Website, door het verzenden van een e-mail aan Paradisio, door het aanmaken van een profiel op de Website en door het aanvragen van een klantenkaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 - Algemeen

1.1
Paradisio leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".
1.2
Paradisio stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1
Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
 • Categorie 1: zonder registratie op de Website: uw IP-adres
 • Categorie 2: bij het aanvragen van een klantenkaart: naam en voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer
 • Categorie 3: bij het aanmaken van een profiel op de Website: naam en voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer
 • Categorie 4: in onze cookies worden geen persoonsgegevens bewaard
 • Categorie 5: bij het plaatsen van een bestelling op de Website: naam en voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer
 • Categorie 6: bij het aanmaken van een geboortelijst: naam en voornaam, adres, email, telefoonnummer, naam baby, verwachte geboortedatum baby
 • Categorie 7: bij het reserveren van goederen op een geboortelijst online: naam en voornaam, adres; e-mail, telefoonnummer
 • Categorie 8: bij het reserveren van goederen op een geboortelijst via de touch screens in de winkel: (voor)namen schenkers
 • Categorie 9: door het verzenden van een e-mail aan Paradisio: uw e-mailadres evenals de andere persoonsgegevens die u zelf verstrekt
 • Categorie 10: wanneer u onze stand bezoekt op een beurs en uw contactgegevens achterlaat: de gegevens die u zelf overmaakt
2.2
Paradisio kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand)
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website
2.3
De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1
Algemene doeleinden:
Paradisio zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Paradisio om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw klantenprofiel, het opmaken van facturen en het u toezenden van direct marketing mails en/of sms tekstberichten met als rechtsgrond uw toestemming ;
 • Categorie 3: het opbouwen van een klantenrelatie met u en het bouwen van een profiel van onze klanten opdat wij u direct marketing mails kunnen sturen met als rechtsgrond uw toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 4: niet van toepassing, via onze cookies verzamelen wij geen persoonsgegevens
 • Categorie 5: de levering en facturatie van de bestelling die u hebt geplaatst via de Website, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • Categorie 6: het beheren van de geboortelijst en tijdig kunnen bestellen van de goederen op deze lijst en het u toezenden van direct marketing mails en/of sms tekstberichten met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • Categorie 7: het tijdig kunnen bestellen van de gereserveerde goederen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • Categorie 8: het tijdig kunnen bestellen van de gereserveerde goederen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • Categorie 9: het beantwoorden van uw vragen en verzoeken met als rechtsgrond uw toestemming.
 • Categorie 10: het u contacteren voor marketingdoeleinden met als rechtsgrond uw toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
3.2
Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Paradisio uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Paradisio, haar producten en/of diensten. Paradisio kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Paradisio bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
3.3
Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Paradisio, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Paradisio failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Paradisio geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Paradisio kan uw Persoonsgegevens overmaken aan een externe transporteur in het kader van de levering van uw bestelling.
Paradisio zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Paradisio uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Paradisio kan uw telefoonnummer overmaken aan een externe partner teneinde u via sms direct marketing tekstberichten te sturen.
Paradisio zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.4
Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Paradisio uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Paradisio zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Paradisio en u.

Indien u 10 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel.


Artikel 5 - Uw rechten

5.1
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Paradisio. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
5.3
Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4
Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5
Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6
Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar (privacy@paradisio-online.be), per post naar Paradisio, Steenweg op Aalst 85, 9308 Hofstade of door gebruik te maken van de knop "Contacteer ons nu" onderaan de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
5.7
Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling
U zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8
Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2
In geen geval kan Paradisio aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
7.2
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Cookies

8.1
Wat zijn cookies?
Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Paradisio en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
8.2
Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
8.3
Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
De Website gebruikt volgende cookies:

Naam Herkomst Functie Bewaartijd Aard
PHPSESSID paradisio-online.be Bewaart je sessiegegevens doorheen de verschillende pagina's op onze website. sessie Functioneel
CookieShow paradisio-online.be Houdt bij of je je cookievoorkeuren reeds hebt ingesteld. 1 maand Functioneel
CookiePreferences paradisio-online.be Bewaart je cookievoorkeuren op onze website. 1 jaar Functioneel
__cfduid browser-update.org, addtoany.com Deze cookie wordt beheerd door Cloudflare en wordt gebruikt om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. 1 jaar Functioneel
_ga paradisio-online.be Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren over hoe gebruikers de website gebruiken. 2 jaar Analytisch
_gat paradisio-online.be Wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen. sessie Analytisch
_gid paradisio-online.be Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren over hoe gebruikers de website gebruiken. sessie Analytisch
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. sessie Analytisch
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te presenteren die voor hen relevant zijn volgens het gebruikersprofiel. 1 jaar Commercieel
_fbp facebook.com Gebruikt om (anoniem) gegevens naar Facebook te versturen in verband met het gedrag van de bezoeker op onze website. 2 maand Commercieel
_fr facebook.com De cookie is ingesteld door Facebook om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites die een Facebook-pixel of sociale Facebook-plug-in hebben. 2 maand Commercieel
iutk issuu.com Deze cookie wordt gebruikt door Issuu analysesysteem. De cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over bezoekersactiviteit op Issuu-producten. 9 jaar Analytisch
__qca issuu.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met als doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de website-inhoud. 1 jaar Commercieel
GPS youtube.com Deze cookie wordt ingesteld door YouTube en registreert een unieke ID voor het volgen van gebruikers op basis van hun geografische locatie. 30 minuten Analytisch
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Deze cookie wordt ingesteld door YouTube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. 5 maanden Commercieel
YSC youtube.com Deze cookies worden ingesteld door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van ingesloten video's bij te houden. sessie Analytisch
PREF youtube.com Deze cookie slaat uw voorkeuren en andere informatie op, in het bijzonder de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten u op uw pagina wilt laten zien en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. 10 jaar Analytisch
vuid vimeo.com De ingebedde Vimeo-speler gebruikt deze cookie om te controleren of bepaalde functies of voorkeuren door de gebruiker zijn geselecteerd. 1 jaar Analytisch
muxData vimeo.com Deze cookie wordt gebruikt om bepaalde functies van de Vimeo videospeler mogelijk te maken. 19 jaar Functioneel
HUID gethatch.com Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren over bepaalde aangekochte artikels. 1 maand Commercieel
messagesUtk gethatch.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die met u chatten via de berichtentool. Als de bezoeker uw site verlaat voordat hij als contact is toegevoegd, zal deze cookie aan zijn browser worden gekoppeld. Als u een geschiedenis van chatten met een bezoeker hebt en deze later naar uw site terugkeert in dezelfde gekookte browser, laadt de berichten-tool uw gespreksgeschiedenis met die bezoeker. 1 jaar Commercieel
mc quantserve.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties. 13 maanden commercieel
_fbp woobox.com Gebruikt om (anoniem) gegevens naar Facebook te versturen in verband met het gedrag van de bezoeker op onze website. 3 maand Commercieel
_ga woobox.com Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren over hoe gebruikers de website gebruiken. 2 jaar Analytisch
_gid woobox.com Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te genereren over hoe gebruikers de website gebruiken. sessie Analytisch
ci_session woobox.com Bewaart je sessiegegevens doorheen de verschillende Woobox pagina's. sessie Functioneel
visitor_id woobox.com De bezoekerscookie bevat een unieke bezoekers-ID en de unieke identificatie voor uw Woobox account. 1 jaar Functioneel

Omdat cookies die via de pagina's op de Website geplaatst worden door derde partijen en andere traceersystemen niet gecontroleerd (kunnen) worden door Paradisio, dienen alle hierboven opgesomde cookies van traceersystemen geïnstalleerd door derde partijen als indicatief beschouwd te worden. Voor de volledige informatie over cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen:
8.4
Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar mailto:privacy@paradisio-online.be per post naar paradisio Steenweg op Aalst 85, 9308 Hofstade, of door gebruik te maken van de knop "Contacteer ons" onderaan de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/


Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste alle nieuwtjes!